Dzień mamy

Dzień mamy

Wszystkim mamom życzymy dużo zdrowia.


Matka

Upadł jej z ko­lan kłę­bek włócz­ki.
Roz­wi­jał się w po­śpie­chu
i ucie­kał na oślep.
Trzy­ma­ła po­czą­tek ży­cia.
Owi­ja­ła na pa­lec ser­decz­ny jak pier­ścio­nek,
chcia­ła uchro­nić.
To­czył się po ostrych po­chy­ło­ściach,
cza­sem piął się pod górę.
Przy­cho­dził splą­ta­ny i mil­czał.
Ni­g­dy już nie po­wró­ci na słod­ki tron jej ko­lan.
Wy­cią­gnię­te ręce świe­cą w ciem­no­ści jak sta­re mia­sto

ZBIGNIEW HERBERT